Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla užívání www stránek společnosti AUTO HOLDING

Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Čl. I

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uvedené na přední straně. Jsou zpracovány podle § 1751 občanského zákoníku.
 2. Kupní smlouva a obchodní podmínky mohou být změněny nebo doplněny pouze písemně dohodou stran.

Čl. II

 1. Prodávající odevzdává vozidlo kupujícímu s doklady, které jsou nutné pro jeho užívání, a s příslušenstvím, jehož specifikace je uvedena v protokolu o předání vozidla. Prodávající splní svoji povinnost tím, že kupujícímu umožní s vozidlem nakládat v provozovně na adrese Kamýcká 40/7, Sedlec, 160 00 Praha 6.
 2. Prodávající je výlučným vlastníkem vozidla. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnického práva, podle níž kupující nabude vlastnické právo k vozidlu teprve po úplném zaplacení kupní ceny.
 3. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího v době, kdy vozidlo převezme. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího také tehdy, pokud prodávající umožní kupujícímu s vozidlem nakládat a kupující jej nepřevezme.

Čl. III

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má vozidlo při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti (§ 2100 odst. 1 občanského zákoníku).  
 2. Protože předmětem koupě není nové vozidlo, kupující nemá právo z vadného plnění, jde-li o vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení vozidla v okamžiku jeho převzetí kupujícím. Kupující je povinen si vozidlo po jeho převzetí co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho technickém stavu. 
 3. Zjevné vady vozidla je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skryté vady je kupující povinen oznámit písemně prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději do dvou let ode dne odevzdání vozidla (§ 2112 odst. 1 občanského zákoníku).
 4. Při uplatnění vady vozidla musí kupující vadu specifikovat a umožnit prodávajícímu, aby se mohl přesvědčit o existenci této vady. Kupující proto nemá právo si nechat vadu na svůj náklad odstranit a úhradu těchto nákladů nebo jejich část následně požadovat po prodávajícím. 
 5. Při uplatnění vady vozidla musí kupující také uvést, jaké právo z vadného plnění zvolil. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu.
 6. Je-li kupujícím spotřebitel (§ 419 občanského zákoníku), použijí se ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě s tím, že se jedná o použité věci. Kupující proto ani v tomto případě nemá právo z vadného plnění, jde-li o vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení vozidla v okamžiku jeho převzetí kupujícím. Ostatní vady vozidla má kupující, který je spotřebitelem, právo uplatnit v záruční době dvanáct měsíců od jeho převzetí.

Čl. IV

 1. Kupní cena vozidla je včetně daně z přidané hodnoty při uzavření kupní smlouvy. Dohodnou-li se strany v kupní smlouvě, že kupní cena je splatná po odevzdání vozidla kupujícímu, je kupní cena splatná do 15 dnů po uzavření kupní smlouvy.
 2. Kupující zaplatí kupní cenu na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě, není-li zaplacena v hotovosti. 
 3. Za den úhrady se považuje okamžik připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Proti kupní ceně prodávající započte zálohu poskytnutou kupujícím.
 4. Při prodlení s úhradou kupní ceny má prodávající právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. V

 1. Právní poměry kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o koupi.
 2. Strana může odstoupit od kupní smlouvy, jestliže z jednání druhé strany je zřejmé, že nemá zájem včas a řádně splnit povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupením od smlouvy se závazek od počátku ruší.
 3. V případě, že se spory vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek nepodaří vyřešit dohodou a je-li kupující podnikatelem (§ 420 a násl. občanského zákoníku), je k jejich projednání a rozhodování místně příslušný soud podle sídla prodávajícího.